Para el carro! (Expressió amb què s'interromp algú que parla massa o inconvenientment)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Para el carro! (Expresión con que se interrumpe alguien que habla demasiado o inconvenientemente)