No veure-hi més enllà del nas (Ésser curt de gambals, o sia, curt de comprensió i d’enteniment)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): No ver más allá de la nariz (Ser corto de entendederas, o sea, corto de comprensión y de entendimiento)