No s'hi val (Expressió usada per a indicar que no és lícit, just, etc., de fer alguna)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): No vale (Expresión usada para indicar que no es lícito, justo, etc., De hacer alguna)