Ni per pensament (Indica que la cosa de què es parla és molt lluny de ser realitat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ni por pensamiento (Indica que la cosa de que se habla es muy lejos de ser realidad)