Mel! (Exclamació, variant eufèmica de merda, que s’usa principalment per a indicar incredulitat, disconformitat o disgust)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Miel! (Exclamación, variante eufèmica de mierda, que se usa principalmente para indicar incredulidad, disconformidad o disgusto)