Mare meua! (Expressió usada per a manifestar sorpresa, enuig, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Madre mía! (Expresión usada para manifestar sorpresa, enfado, etc.)