Lluir el pèl [a algú] (Veure-s'hi la millorança que ha assolida, sia de salut, sia de fortuna. Tenir bon aspecte)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Lucir el pelo [a alguien] (Ver en ella la mejoría que ha alcanzado, ya sea de salud, sea de fortuna. Tener buen aspecto)