Llei de l’embut (Normes, obligacions, etc., que els qui tenen alguna mena de poder imposen arbitràriament i fan complir als seus subordinats, als pobres, als mancats d’influència, etc., però no pas a ells mateixos)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ley del embudo (Normas, obligaciones, etc., Que los que tienen algún tipo de poder imponen arbitrariamente y hacen cumplir a sus subordinados, a los pobres, los carentes de influencia, etc., Pero no a ellos mismos)