La puta d'oros ( Exclamació que denota sorpresa, indignació, esglai, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir