La mare del Tano! ( Exclamació que denota sorpresa, indignació, esglai, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): La madre del Tano! (Exclamación que denota sorpresa, indignación, espanto, etc.)