Haver perdut la llengua (No dir res)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, parlarTraducción al castellano (google): Haber perdido la lengua (No decir nada)