Haver-ne per al mes valent (Es diu davant d'una cosa molt grossa, greu, gran, important...)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Haber para el mes valiente (Se dice ante algo muy grande, grave, grande, importante ...)