Haver-n'hi per a pegar a fugir (Dit per a expressar que se sent una forta contrarietat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Haber para pegar a huir (Dicho para expresar que se siente una fuerte contrariedad)