Haver-hi matines [o tocar matines , o ser dia de matines , etc.] ( Expressions usades per a indicar que s'ha de matinar)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Haber maitines [o tocar maitines, o ser día de maitines, etc.] (Expresiones usadas para indicar que se ha de madrugar)