Haver-hi la mare i els pardalets (Aconseguir un doble objectiu)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Haber la madre y los pájaros (Conseguir un doble objetivo)