Haver-hi [o tindre] camp per córrer (Disposar d'espai o de possibilitats per a actuar)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Haber [o tener] campo para correr (Disponer de espacio o de posibilidades para actuar)