Girar-se a tots els vents (Conformar-se al curs dels esdeveniments, siguen quins vullguen)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Girar a todos los vientos (Conformarse al curso de los acontecimientos, cualesquiera que quieran)