Gastar la pólvora en salves (Emprar mitjans del tot ineficaços per a aconseguir alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Gastar la pólvora en salvas (Emplear medios del todo ineficaces para conseguir algo)