Fuig! (Exclamació que expresa incredulitat o lleva importància a allò que s'ha dit)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Huye! (Exclamación que expresa incredulidad o quita importancia a lo dicho)