Força de voluntat (Capacitat per a endurar o per a imposar-se esforços o privacions)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Fuerza de voluntad (Capacidad para soportar o para imponerse esfuerzos o privaciones)