Fer [o tindre] tort (Equivocar-se greument. Fer mal fet. Mostrar-se dèbil o covard)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer [o tener] torcido (Equivocarse gravemente. Hacer mal. Mostrarse débil o cobarde)