Fer-se valdre (Fer respectar algú la seua autoritat, la seua competència, etc., fer ostentació dels seus mèrits, de les seues coneixences, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacerse valer (Hacer respetar alguien su autoridad, su competencia, etc., Hacer ostentación de sus méritos, de sus conocimientos, etc.)