Fer la farina blana (Obeir per obligació, per por, sotmetre's)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer la harina blanda (Obedecer por obligación, por miedo, someterse)