Fer l'aleta (Afalagar insistentment (algú) perquè faça alguna cosa, per a obtindre'n un favor, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer la aleta (halagar insistentemente (alguien) para que haga algo, para obtener un favor, etc.)