Fer gala [d'alguna cosa] (Fer-ne ostentació, vanar-se d'haver-la feta)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer gala [de algo] (Hacer ostentación, jactarse de haberla hecha)