Fer (o produir) bon efecte, mal efecte (Causar bona o mala impressió)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer (o producir) buen efecto, mal efecto (Causar buena o mala impresión)