Estar en els llims [llimbs] (Estar sense notícies, mancat d'informació, sense poder actuar ni resoldre res)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar en los limos [limbo] (Estar sin noticias, falto de información, sin poder actuar ni resolver nada)