Estar com un rei (Estar molt bé, amb gran comoditat, amb abundància de benestar)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar como un rey (Estar muy bien, con gran comodidad, con abundancia de bienestar)