Estar barres obertes (Tenir la boca molt oberta;—estar en disposició de renyar o maltractar algú)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, parlarTraducción al castellano (google): Estar barras abiertas (Tener la boca muy abierta;-estar en disposición de reñir o maltratar a alguien)