Estar a quinze i ralla i la pilota encalada (Estar en la impossibilitat de prosseguir una cosa començada, per manca de mitjans)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar a quince y raya y la pelota encalada (Estar en la imposibilidad de proseguir algo comenzada, por falta de medios)