Estar a matar [amb algú] (Estar molt enemistat amb ell)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Estar a matar [con alguien] (Estar muy enemistado con él)