Estar a les verdes i a les madures (Estar dispost a afrontar totes les situacions, favorables o adverses)

Temes associats al refrany: maneres de dir