En este moment (Expressió usada per a indicar que ha passat un temps tan curt, que és com si fóra ara mateix)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): En este momento (Expresión usada para indicar que ha pasado un tiempo tan corto, que es como si fuera ahora mismo)