En compte [o en comptes] de (En lloc de, en substitució de)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): En lugar [o en cuentas] de (En lugar de, en sustitución de)