Embarcar-se en una barca de canya (Tindre poques probabilitats d'èxit)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Embarcarse en una barca de caña (Tener pocas probabilidades de éxito)