Em dueu per "la calle la Amargura" !!! (Situació angoixosa prolongada)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Me lleváis por "la calle la Amargura"! (Situación angustiosa prolongada)