Els músics, per a cantar, han menester pregar; i en haver començat, no se’n saben deixar [haver menester o haver de menester = necessitar] (Necessiten molts assajos, però quan s’animen, no pararien)

Temes associats al refrany: cantar, música, oficis