Dur a malbarat (Fer malbé, dur a perdre)

Temes associats al refrany: maneres de dir