Donaria un dit de la mà (o de la mà dreta ) per (Expressió amb què algú es mostra disposat a qualsevol sacrifici per aconseguir alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Daría un dedo de la mano (o de la mano derecha) para (Expresión con que alguien se muestra dispuesto a cualquier sacrificio para conseguir algo)