Donar-se a la mala vida (Tindre mala reputació. Ser un perdut)

Temes associats al refrany: donar, maneres de dirTraducción al castellano (google): Darse a la mala vida (Tener mala reputación. Ser un perdido)