Diable! (Exclamació interjectiva que expressa sorpresa, contrarietat o admiració)

Temes associats al refrany: maneres de dir, diable