Deixar caure (Dir en públic una cosa per tal d'apreciar quin efecte produïa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Dejar caer (Decir en público algo para apreciar qué efecto producía)