De morros! o Als morros! (Exclamació de malvolença que es fa quan algú ensopega per imprudència)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): De morros! o los morros! (Exclamación de inquina que se hace cuando alguien tropieza por imprudencia)