De moment (Expressió usada per a indicar que alguna cosa passa en el moment que es parla i la possibilitat que més avant deixe d'ocórrer. També s'aplica a una necessitat, una tasca, etc., urgent, inajornable)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): De momento (Expresión usada para indicar que algo pasa en el momento que se habla y la posibilidad de que más adelante deje de ocurrir. También se aplica a una necesidad, una tarea, etc., Urgente, inaplazable)