De més verdes en maduren! (Expressió amb què s'indica la possibilitat d'una cosa que pareix que no puga ser)

Temes associats al refrany: colors, maneres de dirTraducción al castellano (google): De más verdes en maduran! (Expresión con que se indica la posibilidad de algo que parece que no pueda ser)