D'actualitat (Expressió emprada per a referir-se a temes, noticies... actuals)

Temes associats al refrany: maneres de dir