Costum és altra natura [o és una segona naturalesa] (Vol dir que els costums arriben a convertir se en necessitats)

Temes associats al refrany: consellsTraducción al castellano (google): Costumbre es otra naturaleza [o es una segunda naturaleza] (Quiere decir que las costumbres llegan a convertirse en necesidades)