Com hi ha món! (Exclamació per reforçar una afirmació, una orde, una amenaça, etc., o per demostrar sorpresa, decepció, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): ¡Hay! (Exclamación para reforzar una afirmación, una orden, una amenaza, etc., O para demostrar sorpresa, decepción, etc.)