Caure de peus (Tindre sort)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Caer de pies (Tener suerte)