Caure com una llosa (Produir gran emoció o consternació)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Cayó como una losa (Producir gran emoción o consternación)